Strani Vlasnici?

Evidencija stvarnih vlasnika​

Evidencija stvarnih vlasnika

U Agenciji za privredne registre je od 31. decembra 2018. godine uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Centralna evidencija je javna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici registrovanog subjekta.

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju registrovani subjekti u koje spadaju sva privredna društva, kao i društva u likvidaciji.

To znači da ovo ne važi za Preduzetnike jer su oni već sami po sebi fizička lica.

Evidencija stvarnih vlasnika - Prijava

Prijava stvarnog vlasnika vrši se elektronskim putem, preko portala Agencije za privredne registre.

Zakonski zastupnik je jedino lice koje može podneti prijavu u evidenciju, olakšavajuća okolnost je da vam stručno lice može pripremiti prijavu, a da direktor (zakonski zastupnik) samo potpiše.

Rok evidencije

Privredna društva su dužna da nakon početne prijave, ažuriraju podatke o stvarnim vlasnicima najkasnije 15 dana od dana usvajanja rešenja o registraciji.

Takođe ukoliko u toku poslovanja dođe do promene stvarnog vlasnika, u obavezi ste da na isti način to priijavite.

Obaveze koje treba ispuniti:

  1. Utvrditi stvarnog vlasnika na osnovu Odluke direktora društva;

  2. Prikupiti i čuvati dokaze na osnovu kojih je utvrđen stvarni vlasnik.

Ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!