Porezi na Dobit?

Porez na dobit u Srbiji 2021

Šta je porez na dobit I na koga se odnosi?

Porez na dobit je direktni porez koji nameće država pravnim licima. Drugačije se može nazvati I porez na preduzeća, odnosi se na pravna lica dok preduzetnici plaćaju sličan dohodak koji se naziva Porez na prihod od samostalne delatnosti.

Koliki je porez na dobit?

Stopa poreza na dobit iznosi 15% I primenjuje se na oporezivu dobit.

Prihodi – Rashodi = Dobit

Oporeziva dobit:

Predstavlja pozitivan dobit rezultat, nakon svih korekcija I predstavlja poresku osnovicu.

Korekcije poreske osnovice

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi i rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda i prihoda za koje je zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Prihodi koji ne ulaze u poresku osnovicu

– Prihodi od dividende, ostvareni od isplatioca koji je rezident Srbije, se isključuju iz poreske osnovice

– Prihod koji rezidentni obveznik ostvari od kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac

– Prihod od autorskih prava i patenata izuzimaju se iz poreske osnovice u iznosu od 80%
(U slučaju da lice proda svoj patent, iznos je oporeziv u celosti)

Rashodi koji se uopšte ne priznaju

  • Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja delatnosti
  • Nedokumentovani troškovi
  • Novčane kazne i penali
  • Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode
  • Zatezne kamate
  • Donacije političkim organizacijama, i dr.

Transferne cene

Prihodi i rashodi po osnovu transakcija između povezanih lica, u poreskom bilansu se iskazuju u iznosu obračunatom po transfernim cenama i u iznosu obračunatom po cenama „van dohvata ruke“.

Ako se ta dva iznosa razlikuju, poreska osnovica se koriguje, ali samo u pravcu povećanja poreske osnovice.

Grupno oporezivanje

Dozvoljena je poreska konsolidacija matičnih i zavisnih preduzeća, sa ciljem da grupa preduzeća plati manje poreza na dobit, nego što bi u zbiru platili da plaćaju odvojeno
Grupno oporezivanje (tj. poreska konsolidacija): veći broj povezanih, ali formalno-pravno odvojenih pravnih lica, plaća porez na dobit zajedno, na konsolidovanu poresku osnovicu.


Dolazimo do formule:

Poreska osnovica x 15% = Iznos poreza na dobit!

Kako funkcioniše?

Kada tek započnete poslovanje predajete prijavu koja predstavlja očekivanu dobit u toj godini.
Na osnovu toga se izračuna akontacioni iznos koji plaćate svakog meseca do kraja poslovne godine.
Nakon završene poslovne godine, imate rok 180 dana da predate konačnu prijavu koja će utvrditi da realno stanje.

Prijava se podnosi elektronskim putem preko portala ePorezi na obrascu PDP.

Ukoliko ste akontaciono platili više, imaćete pretplatu poreza na dobit
U slučaju da je iznos manji, razliku morate nadoknaditi.

Imajte u vidu da postoji puno faktora koje treba uzeti u obzir prilikom obračuna.
U ovom tekstu smo se posvetili konturama, dok će u narednim, akcenat biti na detaljima.

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!

Virtuelna Kancelarija 2021

Virtuelna Kancelarija 2021 Šta je Virtuelna Kancelarija? Virtuelna kancelarija predstavlja sve češći koncept poslovanja, gde na virtuelnom mestu dobijate uslugu standardne kancelarije. U suštini firme

Podeli članak:

Najnoviji članci

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim

Besplatan biznis vodič

Unikatni vodič koji će ti pomoći da na jednostavan i efikasan način započnes ili unaprediš već postojeći biznis.

Nadam se da uživaš u čitanju!
Zakaži sastanak ako želiš da ti MBA tim pomogne da knjigovodstvo bude cakum pakum.