Platni promet Objašenje

Šta znači Platni Promet?

Platni promet podrazumeva plaćanja na svim relacijama između fizičkih i pravnih lica.
Dobro organizovan platni promet omogućuje nesmetane tokove platnih sredstava, povećava privrednu aktivnost i likvidnost.
Suština platnog prometa je efikasno funkcionisanje privrede.

Sa aspekta pozicije, platni promet možemo podeliti na unutrašnji i međunarodni
Unutrašnjim platnim prometom smatraju se sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja na pomenutim relacijama izvršena domaćom valutom.

Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost su u obavezi da u skladu sa Zakonom o platnom prometu, za plaćanje u dinarima otvore tekući račun u banci, da vode sredstva na tom računu i vrše plaćanja preko istog.

Tekući račun

Tekući računi služe za redovno poslovanje klijenta, dok su drugi računi za određene namene.

Tekući račun se sastoji od ukupno 18 cifara.
Delimo ga na 3 dela

XXX-YYYYYYYYYYYYY-ZZ

XXX je jedinstven identifikacioni broj banke
YYYYYYYYYYYYY – broj partije računa – dodeljuje ga banka (do 13 numeričkih mesta),
ZZ – kontrolni broj

Plaćanja i naplate se obavljaju propisanim instrumentima platnog prometa:
• Nalog za uplatu
• Nalog za isplatu
• Nalog za prenos
• Nalog za naplatu

Banka će putem izvoda na dnevnom nivou obaveštavati o promenama na računu.

Gotovinski

Nalog za uplatu
– gotovinski instrument koji se koristi za uplate u gotovom novcu u korist računa

Nalog za isplatu
– gotovinski instrument kojim pravno ili fizičko lice podiže sa svog računa sredstva u gotovom novcu

Bezgotovinski

Nalog za prenos
-Koristi se kada dužnik nalaže banci da na teret njegovog računa prenese sredstva u korist računa poverioca. Služi kao evidencija u slučajevima kompenzacije, asignacije i cesije.

Nalog za naplatu

– Koristi se kada kada poverilac inicira da se izvrši naplata sa računa dužnika.

Poverilac može da inicira naplatu u slučajevima

– kada poseduje ovlaščenje dužnika,
– naplate provizije za usluge platnog prometa
– naplate hartija od vrednosti
– na osnovu zakona i sudskih rešenja

Kompenzacija

Predstavlja najčešći oblik izmirivanja obaveze prema poveriocu za robu ili usluge.
Osnov za kompenzaciju se stiče kada obostrano postoje potraživanja.

Ona predstavlja bezgotovinsko sredstvo za regulisanje novčanih obaveza i efikasan način za ubrzanje platnog prometa. U kompenzaciji može učestvovati više strana i takve kompenzacije se nazivaju višestruke kompenzacije.

Asignacija

Asignacija je proces u kome na osnovu ugovora o asignaciji jedno pravno lice (asignator) ovlašćuje drugo pravno lice (asignanta) da izvrši instrukcije za plaćanje fakture registrovane od strane trećeg pravnog lica (poverioca).

Da bi se asignacija mogla sprovesti odnos između tih lica mora da bude takav, da se prvo lice javlja u ulozi dužnika i poverioca, druga da bude samo dužnik, a treća samo poverilac.

Cesija

Cesija je pojam koji predstavlja ustupanje, odnosno prenos potraživanja ili prava poverioca (cedent) na drugo lice, o čemu dužnik ne mora biti obavešten. Ustupanje se vrši pismenom izjavom, odnosno neformalnim ugovorom ili usmeno, dok se u bankama u tu svrhu upotrebljavaju formulari. Sklapanjem ugovora, novi poverilac, tj. cesionar stupa na mesto dotadašnjeg poverioca.

Cesijom se sadržaj potraživanja ne menja, kao ni obligacioni odnos.
Cedent je obavezan da cesionaru pruži obaveštenja o njegovim pravima po osnovu potraživanja, kao i da mu preda dokumenta kojima se isto dokazuje.
Iako ne postoji obaveza obaveštavanja dužnika (cesusa) o cesiji, uobičajeno je da se to učini kako dužnik ne bi nastavio sa izmirivanjem obaveze prema doskorašnjem poveriocu.

Cesija se ne može primeniti kada se radi o potraživanjima po osnovu penzija, alimentacija ili kada je to zakonom zabranjeno.

Preuzimanje duga

Suština preuzimanja duga jeste promena dužnika, znači, suprotno od cesije.
Dakako, kao i kod cesije, uslov za preuzimanje duga je postojanje tri lica koja učestvuju obligaciji.

Evidencija stvarnih vlasnika​ 2021

Strani Vlasnici? Evidencija stvarnih vlasnika U Agenciji za privredne registre je od 31. decembra 2018. godine uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Centralna evidencija je javna,

Podeli članak:

Najnoviji članci

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim

Besplatan biznis vodič

Unikatni vodič koji će ti pomoći da na jednostavan i efikasan način započnes ili unaprediš već postojeći biznis.

Nadam se da uživaš u čitanju!
Zakaži sastanak ako želiš da ti MBA tim pomogne da knjigovodstvo bude cakum pakum.