Poreske olakšice na zarade zaposlenih u 2022. godini

SADRŽAJ

Zakonom o porezu na dohodak građana, Zakonom o socijalnim doprinosima i drugim podzakonskim aktima, u Republici Srbiji propisane su određene poreske olakšice. Cilj ovih olakšica je podsticanje zapošljavanja i smanjenje poreskog opterećenja koje snose poslodavci. 

Olakšice se odnose na određene kategorije novozaposlenih lica i pod uslovima koji važe za poslodavce, u Republici Srbiji.

Najnovije izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o socijalnim doprinosima objavljene su u Službenom glasniku RS 118/2021 koji stupa na snagu 17.12.2021. godine. Izmene se primenjuju od 01. januara 2022. god.
Za dve dopune Zakona, kojima se uvode nove olakšice, propisana je primena od 01. marta 2022. Godine.

Neoporezivi iznos zarade je od 01. januara sa 18.300 dinara uvećan na 19.300 dinara. Iz Ministarstva finansija kažu da će ova izmena rasteretiti privrednike, podsticati zapošljavanje, priliv investicija i privredni rast.

Kada su poreske olakšice u pitanju, prenosimo vam one najvažnije. 

Poreska olakšica po osnovu zarade za novozaposleno lice

Ova olakšica odnosi se na poslodavca koji zasniva radni odnos sa licem koje u periodu od 01. januara 2019. godine do 28. februara 2022. godine nije bilo osiguranik kao zaposleni, odnosno preduzetnik, osnivač ili zaposleni u sopstvenom privrednom društvu.

Poslodavac koji od 01. marta 2022. godine zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem oslobođen je plaćanja sledećih obaveza:

  • 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica i
  • 100% doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Ovo se odnosi na snov zarade novozaposlenog lica koju isplati zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za lice za koje ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa plaćaju se iz budžeta RS. Za potrebe ostvarivanja prava iz PIO fonda, pomenuti doprinosi se smatraju plaćenim u momentu dospeća. 

Kod ove olakšice, a za potrebe ostvarivanja prava iz PIO, doprinosi na teret zaposlenog i na teret poslodavca smatraju se plaćenim u momentu isplate zarade.

Pravo na olakšicu po osnovu zarade za novozaposleno lice ima poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem. 

Poslodavcem se smatra: pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo i ogranak stranog pravnog lica.

Međutim, poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu olakšica koje su uređeni odgovarajućim zakonom, kao što su naknade u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja, koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da za to lice ostvari ovu olakšicu.

Ova poreska olakšica primenjuje se za zarade isplaćene novozaposlenom licu u periodu od 1. marta 2022. godine do 31. decembra 2024. godine.

mba-knjigovodstvo-poreske-olaksice

Poreska olakšica na zarade za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

Dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje uvedena je poreska olakšica na zarade za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije.

Ova poreska olakšica može se koristiti i po osnovu isplate zarada postojećim zaposlenima, uz ispunjenje propisanih uslova. Dakle, ne odnosi se isključivo na zapošljavanje novih lica. Na ovu poresku olakšicu preduzetnici ne ostvaruju pravo, već se odnosi isključivo na poslodavce u svojstvu pravnih lica. 

Pravno lice koje u okviru svoje delatnosti obavlja istraživanje i razvoj, oslobađa se obaveze plaćanja:

  • 70% obračunatog i obustavljenog poreza na zarade i
  • 100% doprinosa za PIO, na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Ovo se odnosi na isplatu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja i usklađeno je sa vremenom koje ta lica provedu na poslovima istraživanja ili razvoja u 

odnosu na puno radno vreme.

Uslov za korišćenje ove poreske olakšice je sprovođenje jedinstvenog i planiranog istraživanja koje je preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja.

Lice koje je angažovano na poslovima istraživanja i razvoja je lice koje radi na sprovođenju projekta i neposredno je uključeno u rešavanje odgovarajućih projektnih ili tehničkih problema i zadataka. Angažovanjem na poslovima istraživanja i razvoja ne smatraju se aktivnosti povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom nad sprovođenjem projekta ili aktivnosti podrške u vezi sa realizacijom projekta.

Dodatni uslov je da poresku olakšicu mogu da koriste pravna lica koja istraživanje i razvoj sprovode za svoj račun i zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini koja može nastati istraživanjem i razvojem. Međutim, ova olakšica se ne primenjuje na zarade isplaćene zaposlenima angažovanim na aktivnostima istraživanja u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ektraktivnoj industriji.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja koji su uređeni odgovarajućim zakonom, po osnovu zasnivanja radnog odnosa sa tim licem nema pravo da ostvari ovu olakšicu. Međutim, poslodavac koji koristi pravo na dvostruko priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, ima pravo na poresku olakšicu. 

Prema važećoj odredbi, pravo na poresko oslobođenje može da ostvari poslodavac čija je firma osnovana zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Ostale poreske olakšice i uredbe

Od 01. januara oslobođen je poreza kapitalni dobitak po osnovu unosa autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine u celosti, kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva koje se nalazi na teritoriji Srbije.

Studenti koji uče kroz rad, u skladu sa zakonom kojim se određuje dualni model studija, oslobođeni su od oporezivanja naknade od 2022. godine. 

Za lica koja samostalno obavljaju nestandardne oblike rada (radnici na internetu, frilenseri), nastavlja se primena postojećeg modela oporezivanja, dok novi ne stupi na snagu. 

Predloženo je da se produži period u okviru koga se prihodi ostvareni od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, tretiraju kao prihodi za koje se poreska obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.

Porez se ne plaća na prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje. Ali uz priznavanje normiranih troškova u visini 50 odsto od ostvarenih prihoda.

Na ovakav način oporezuju se prihodi ostvareni zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Ukoliko ostvarujete pravo na proposane poreske olakšice ili želite da se detaljnije onformišete o uslovima, možete nas kontaktirati i pružićemo Vam podršku u svim daljim koracima za ostvarivanje poreskih olakšica.

Nadam se da uživate u čitanju!
Želite da vaše poslovne knjige dovedete pod konac? Dovoljno je da zakažete poziv.